Yoshi Intellectual Property

yoshi intellectual property

WYCENA

W procesie wyceny przedsiębiorstwa bardzo ważnym czynnikiem jest wycena wartości niematerialnych i prawnych. To właśnie w tej kategorii zawierają się wszelkiego rodzaju patenty, zgłoszenia patentowe, know-how oraz wynalazki i innowacje dokonane w spółce. To one, niejednokrotnie, kształtują kapitał zakładowy spółki i decydują o końcowej wartości przedsiębiorstwa.
Spółka Yoshi Innovation S.A. oferuje Państwu możliwość dokonania wyceny patentów, zgłoszeń patentowych, know-how oraz wynalazków i innowacji w Państwa spółce.
Dokonujemy wyceny na etapie wprowadzania wartości intelektualnej do spółki w formie aportu, podnoszenia kapitału zakładowego, jak i wyceny tejże wartości na potrzeby sprzedaży czy udzielenia licencji.
Dysponujemy gronem wysoko wykwalifikowanych rzeczoznawców prawno – majątkowych, którzy zapewnia Państwu najwyższej jakości obsługę.
Nasze wyceny przeprowadzamy wielopoziomowo co zapewnia obiektywizm i rzeczywistość wartości intelektualnej poddanej wycenie.

ZARZĄDZANIE

Stały nadzór nad własnością intelektualną a zwłaszcza znakami towarowymi to nieodzowny element strategii każdej spółki myślącej poważenie o swoim rozwoju.
W ramach stałej, zryczałtowanej obsługi prawno-patentowej, oferujemy naszym Klientom świadczenie następujących usług:
  • monitorowanie zgłaszanych do Urzędu Patentowego RP, Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), Międzynarodowego Biura Własności Intelektualnej (WIPO) wynalazków i/lub wzorów użytkowych oraz badanie możliwości i warunków stosowania w Firmie Zleceniodawcy obcych projektów wynalazczych,
  • reprezentowanie interesów Firmy Zleceniodawcy przed Urzędem Patentowym RP (UPRP), Urzędem EPO; WIPO; EUIPO,
  • konsultacje w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności prawa znaków towarowych, prawa patentowego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji,
  • dozorowania terminów wnoszenia opłat urzędowych do UPRP, EUIPO oraz WIPO i/lub EPO w przypadku ochrony patentowej na świecie, bieżącej korespondencji z UPRP; OHIM; WIPO; EPO,
  • monitorowania stanu techniki dotyczącego przedmiotów prawa własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe) chronionych/zgłoszonych na rzecz podmiotów gospodarczych wskazanych przez Firmę Zleceniodawcy oraz sporządzanie raportów z tych badań,
  • monitorowania chronionych/zgłaszanych znaków towarowych w UPRP oraz EUIPO na rzecz podmiotów gospodarczych wskazanych przez Firmę Zleceniodawcy oraz sporządzanie raportów z tych badań.

OCHRONA

Przewaga technologiczna jest najlepszym gwarantem powodzenia przedsiębiorstwa. Poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz otwarcie się na nowe technologie stwarza przestrzeń do działań ukierunkowanych na sukces firmy.
Audyt technologiczny przeprowadzany przez firmę YYoshi Innovation S.A.. jest formą badania przedsiębiorstwa pod kątem możliwości implementacji najnowszych technologii i patentów. Kompleksowa ankieta oraz wywiad na miejscu pozwalają określić jakim potencjałem dysponuje przedsiębiorstwo, jakie ma moce produkcyjne oraz jakie ma możliwości adaptacji nowych rozwiązań.
Spółka Yoshi Innovation S.A., na mocy porozumień zawartych z uczelniami wyższymi i instytutami badawczo-rozwojowymi, poszukuje patentów czy też technologii gotowych do zaimplementowania w danym przedsiębiorstwie. Dzięki współpracy z większością uczelni wyższych w Polsce, mamy dostęp do najnowszej myśli technicznej w każdej branży.
W ramach oferty audytu technologicznego poszukujemy naukowców, wysokiej klasy specjalistów w swoich dziedzinach, mogących wnieść wkład intelektualny do przedsiębiorstwa.
Następnie badamy jakie byłyby konieczne nakłady inwestycyjne, aby poprzez zaproponowane patenty i technologie zbudować w przedsiębiorstwie przewagę technologiczną.
W przypadku braku środków, firma Yoshi Innovation S.A., poprzez własne bazy inwestorów, aktywnie poszukuje wsparcia dla projektu modernizacyjnego i rozwojowego.