Raporty ESPI

2024

Złożenie przez Spółkę zależną od Emitenta wniosku o dofinansowanie

Zawarcie umowy dystrybucyjnej

Otrzymanie przez Emitenta pozytywnych wyników badania urządzenia HYPERBARY przeprowadzonego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Otrzymanie przez spółkę zależną od Emitenta podpisanego listu intencyjnego dot. urządzenia PhantomBody

Podpisanie listu intencyjnego dot. trenażerów marki PhantomSkin

Podpisanie kolejnego listu intencyjnego dot. urządzenia HYPERBARY

Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną od Emitenta dot. urządzenia STABILOBABY

Otrzymanie przez spółkę zależną od Emitenta kolejnego podpisanego listu intencyjnego dot. urządzenia ``Skaner ran``

Otrzymanie podpisanego listu intencyjnego dot. urządzenia Plasma Fission

Otrzymanie podpisanego listu intencyjnego dot. urządzenia HYPERBARY

Otrzymanie przez spółkę zależną od Emitenta kolejnego podpisanego listu intencyjnego dot. urządzenia ``Skaner ran``

Otrzymanie przez spółkę zależną od Emitenta pozytywnej oceny Politechniki Śląskiej w zakresie planowanych rozszerzeń funkcjonalności projektu ``Skaner ran``

Otrzymanie przez spółkę zależną od Emitenta kolejnego podpisanego listu intencyjnego dot. projektu ``Skaner ran``

Pozytywna ocena mikrobiologiczna materiałów używanych do produkcji urządzenia HYPERBARY

Otrzymanie przez spółkę stowarzyszoną Lauren Peso Polska S.A. pozytywnej oceny z badania tacek z polimeru nie biodegradowalnego PC/Ag i PC/Si

Otrzymanie podpisanego listu intencyjnego dot. projektu ``Skaner ran``

Potwierdzenie realizacji projektu ``PhantomBody``

Potwierdzenie realizacji projektu ``StabiloBaby``

Zmiana stanu posiadania

Zmiana stanu posiadania

2023

Pozytywna ocena kliniczna urządzenia HYPERBARY

Przyjęcie Strategii Emitenta na lata 2024 - 2027

Niedojście do skutku emisji akcji serii F

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 r.

Otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy inwestycyjnej

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yoshi Innovation S.A. na dzień 30 czerwca 2023 roku

Wpis Emitenta do Europejskiej bazy danych o wyrobach medycznych

Podpisanie umowy inwestycyjnej

2022

Otrzymanie sprawozdania z badań certyfikacyjnych urządzenia hiperbarycznego

Raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Rozpoczęcie rozmów z potencjalnym inwestorem

Uzyskanie dofinansowania na uruchomienie projektu ``Stabilobaby``

Uzyskanie dofinansowania na uruchomienie projektu ``Skaner Ran``

Wprowadzenie nowego produktu do sprzedaży

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu

Zawarcie umowy dystrybucyjnej

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zawarcie umowy o współpracy i transferze technologii

Zawarcie umowy o przeniesieniu prawa do patentu

Premiera skalpela plazmowego produkowanego przez Mikrovolt sp. z o.o.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 roku

Rozpoczęcie badań certyfikacyjnych urządzenia hiperbarycznego

Podpisanie listu intencyjnego

Wybór projektu Emitenta do dofinansowania

Rozpoczęcie realizacji projektu leczenia PTSD (zespołu stresu pourazowego) z wykorzystaniem VR (wirtualnej rzeczywistości)

Zawarcie umowy związanej z pracami nad urządzeniem Hyperbary

Zbycie udziałów Polymertech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie

Otrzymanie zamówienia na dostawę trenażerów medycznych

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki Mikrovolt sp. z o.o.

2021

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Acrebit S.A. na dzień 6 lutego 2020 roku

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 lutego 2020 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Acrebit S.A. na dzień 6 lutego 2020 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 6 lutego 2020 roku

Rozpoczęcie przez spółkę zależną od emitenta, tj. Polymertech sp. z o.o. negocjacji dot. możliwości i warunków jej połączenia

Objęcie udziałów spółki Mikrovolt sp. z o.o.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 października 2021 roku

Zmiana stanu posiadania

Rejestracja i uzyskanie przez Emitenta kodu NCAGE (NATO Commercial and Government Entity Code)

Rozpoczęcie przez spółkę zależną od Emitenta produkcji granulatu bakteriostatycznego

Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną od emitenta, tj. Polymertech sp. z o.o. w związku z prowadzonymi negocjacjami dot. możliwości i warunków jej połączenia

Rejestracja połączenia Emitenta ze Spółką Yoshi S.A.

Zawarcie umowy o współpracy i transferze technologii

Zmiana stanu posiadania

Korekta raportu ESPI nr 8/2021 z dnia 24 marca 2021 roku

Zmiana stanu posiadania

Zawarcie umowy konsorcjum z Politechniką Częstochowską

Podjęcie decyzji w sprawie połączenia spółki zależnej od Emitenta, tj. Polymertech sp. z o.o. z Lauren Peso Polska S.A.

Nabycie udziałów spółki Yoshi Intellectual Property sp. z o.o.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2021 r.

Zmiana terminu zakończeniu rozmów w zakresie objętym listem intencyjnym podpisanym przez spółkę zależną od emitenta, tj. Polymertech sp. z o.o.

Ponowna zmiana terminu zakończeniu rozmów w zakresie objętym listem intencyjnym podpisa-nym przez spółkę zależną od emitenta, tj. Polymertech sp. z o.o.

Zmiana stanu posiadania

Zawarcie umowy z firmą M.I.C. INDUSTRIES, INC z USA o wyłączne przedstawicielstwo tej firmy w Polsce przez Emitenta

Zmiana stanu posiadania

Zmiana stanu posiadania

Zmiana stanu posiadania

Zarząd spółki Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie (``Emitent``, ``Spółka``) informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 18 lutego 2021 roku sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, przez Pana Gerharda Mikolaic

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku

Podpisanie listu intencyjnego z firmą M.I.C. INDUSTRIES, INC z USA

Strategia Emitenta na lata 2021-2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 grudnia 2021 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 listopada 2021 roku

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 października 2021 r.

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 listopada 2021 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku

Podpisanie umowy inwestycyjnej

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 grudnia 2021 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 grudnia 2021 roku

2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 2 lipca 2020 roku

Dodatkowe informacje o planowanej zmianie przedmiotu działalności Emitenta oraz o planowanym zbyciu i nabyciu istotnych aktywów

Planowana zmiana przedmiotu działalności Emitenta. Rozpoczęcie negocjacji dot. nabycia nowych aktywów

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Acrebit S.A. na dzień 2 lipca 2020 roku

Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10.08.2020 roku

Wyjaśnienia dotyczące nowej, planowanej działalności Emitenta

Opinia biegłego rewidenta na temat prawidłowości wyceny Yoshi S.A.

Planowana zmiana parametrów emisji akcji serii D i E

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 10.08.2020 r.

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Nabycie akcji Yoshi S.A.

Zbycie przedsiębiorstwa Emitenta

Publikacja planu połączenia z Yoshi S.A.

Wybór oferty spółki zależnej jako najkorzystniejszej przez Politechnikę Częstochowską

Wybór oferty spółki zależnej jako najkorzystniejszej przez ŚLąski Uniwersytet Medyczny

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.11.2020 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 27.11.2020 r.

2019

Nabycie akcji własnych

Nabycie akcji własnych

Nabycie akcji własnych

Nabycie akcji własnych

Nabycie akcji własnych

Nabycie akcji własnych

Nabycie akcji własnych

Nabycie akcji własnych

Nabycie akcji własnych

Nabycie akcji własnych

Nabycie akcji własnych

Nabycie akcji własnych

Nabycie akcji własnych

Nabycie akcji własnych

Nabycie akcji własnych

Nabycie akcji własnych

Realizacja programu skupu akcji własnych

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zmiana stanu posiadania

Zmiana stanu posiadania

Acrebit został Service Partnerem PrintVis w Europie

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Acrebit S.A. na dzień 28 czerwca 2019 roku

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku

Zmiana stanu Posiadania