PRZEGLĄD UNIJNY

W Dziale Projektów Unijnych Yoshi Innovation S.A. prezentujemy kompleksowy przewodnik po najnowszych inicjatywach i projektach finansowanych przez Unię Europejską.

Programy krajowe

LIPIEC 2024

NABÓR: AKTUALNY

TERMIN NABORU: 27 czerwca 2024 – 24 października 2024

KWOTA FINANSOWANIA: 50 mln zł

POZIOM DOFINANSOWANIA: do 80%

CEL:
Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ:
MŚP, Na terytorium całej Polski

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:
– prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
– wdrożenie wyników prac B+R,
– rozbudowę infrastruktury badawczej,
– transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
– oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.

NABÓR: AKTULANY

TERMIN NABORU: 27 czerwca 2024 – 24 października 2024

KWOTA FINANSOWANIA: Łączna wartość pomocy publicznej oraz pomocy deminimis na projekt nie może przekroczyć 50 mln zł

POZIOM DOFINANSOWANIA: DO 80%

CEL: Celem działania jest zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Przedmiotem każdego z modułów realizowanych w ramach projektu musi być rozwiązanie problemów osób ze szczególnymi potrzebami istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności, rozumianego jako zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach,  urządzeniach), rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, procesach lub zaspokojenie szczególnych potrzeb tych osób.
KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ: MŚP, prowadzące działalność na terytorium Polski

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie).
Przedmiot każdego modułu realizowanego w ramach projektu musi być zgodny z zakresem tematycznym naboru tj. zaspokajaniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
Wsparcie w Ścieżce SMART – nabór tematyczny Dostępność może być udzielone na realizację projektów obejmujących dostępność:
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
wdrożenie wyników prac B+R,
rozbudowę infrastruktury badawczej,
– transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji k
NABÓR: PLANOWANY

TERMIN NABORU: 2 Kwartał 2024 roku

KWOTA FINANSOWANIA: 850000 zł

POZIOM DOFINANSOWANIA: DO 50%

CEL:
Celem dotacji na cyfryzację jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakupie i wdrażaniu rozwiązań IT, które przyczynią się do transformacji cyfrowej. Środki będą przeznaczone na zakup gotowych rozwiązań, w formie licencji lub praw własności do technologii, oraz na zlecone prace programistyczne. Dodatkowo, MŚP będą mogły skorzystać z doradztwa przedwdrożeniowego, które pomoże rozpoznać rzeczywiste potrzeby i korzyści z cyfryzacji przedsiębiorstwa.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ: MŚP, na terenie Polski. Inicjatywa jest skierowana do polskich biznesów z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu, które będą mogły skorzystać z benefitów projektu, aby podnieść poziom dojrzałości cyfrowej swoich przedsiębiorstw poprzez udany proces transformacji cyfrowej.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Celem dotacji na cyfryzację jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakupie i wdrażaniu rozwiązań IT, które przyczynią się do transformacji cyfrowej. Środki będą przeznaczone na zakup gotowych rozwiązań, w formie licencji lub praw własności do technologii, oraz na zlecone prace programistyczne. Dodatkowo, MŚP będą mogły skorzystać z doradztwa przedwdrożeniowego, które pomoże rozpoznać rzeczywiste potrzeby i korzyści z cyfryzacji przedsiębiorstwa.

NABÓR: AKTUALNY

TERMIN NABORU: 25 kwietnia 2024 – 25 lipca 2024 (kolejna tura dofinansowań 4 kwartał 2024 roku)

KWOTA FINANSOWANIA: 50 mln euro

POZIOM DOFINANSOWANIA: DO 80%

CEL: Zmodernizowanie posiadanej infrastruktury (np. budynki, maszyny i
urządzenia).Efektem modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii
pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ: MŚP, prowadzące działalność na terytorium Polski

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Dofinansowaniem mogą być objęte takie działania jak:
nabycie środków trwałych,
nabycie robót i materiałów budowlanych,
nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez
doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

NABÓR: AKTUALNY

TERMIN NABORU: 18 kwietnia 2024 – 17 kwietnia 2025

KWOTA FINANSOWANIA: 107 000 zł

POZIOM DOFINANSOWANIA: 100%

CEL: Celem działania jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP, poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską, w szczególności: 
– HORYZONT EUROPA, KREATYWNA EUROPA, DIGITAL „CYFROWA EUROPA”,
– SINGLE MARKET PROGRAMME, LIFE.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ: MŚP, prowadzące działalność na terytorium Polski

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Przygotowanie Eurograntu, które obejmuje:
poszukiwanie partnerów Eurograntu w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, w tym organizację spotkań związanych z przygotowaniem założeń dla samego Eurograntu i wniosku o Eurogrant,
przygotowanie wniosku o Eurogrant do wybranego programu UE lub
konkursu w wybranym programie UE, w tym tłumaczenie dokumentacji
aplikacyjnej, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora
konkursu w danym programie UE/konkursie w danym programie UE,
ewentualną korektę wniosku o Eurogrant,
prezentację wniosku o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu w danym programie UE/konkursie w danym programie UE
Przygotowanie analiz specjalistycznych.

NABÓR: AKTUALNY

TERMIN NABORU: 25 czerwca2024 – 20 sierpnia 2024

KWOTA FINANSOWANIA: 3 500 000 zł

POZIOM DOFINANSOWANIA: DO 85%

CEL: Wsparciem mogą zostać objęte przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, których efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa, zwiększenie efektywności energetycznej oraz transformacja przedsiębiorstwa w kierunku eliminacji odpadów.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ: MŚP, prowadzące działalność na terytorium Polski

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Dofinansowanie można przeznaczyć na:
działania inwestycyjne, w tym zakup maszyn i urządzeń związanych z
wdrożeniem transformacji środowiskowej związanej z gospodarką obiegu
zamkniętego;
wartości niematerialne i prawne;
zakup usług doradczych związanych z wdrożeniem przedsięwzięcia;
usługi zewnętrzne.

NABÓR: AKTUALNY

TERMIN NABORU: 17 czerwca 2024 – 31 grudnia 2025

KWOTA FINANSOWANIA: 400 000 zł

POZIOM DOFINANSOWANIA: 100%

CEL: Wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów) poprzez programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym, oferowane przez wyselekcjonowane akceleratory i prowadzące do rozwoju produktów startupów lub przyspieszające ich rozwój.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ: Startup

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE
Dofinasowanie można przeznaczyć na wynagrodzenia pracowników
startupu uczestniczących w realizacji indywidualnego planu akceleracji, w
tym osób zaangażowanych na podstawie umów cywilno–prawnych;
zakup usług niezbędnych dla realizacji kamieni milowych akceleracji;
zakup środków trwałych;
zakup wartości niematerialnych i prawnych;
działań informacyjno-promocyjnych;
ponadto w przypadku ścieżki Poland Prize: zakup usług „konsjerża” –
opiekuna startupu.

NABÓR: PLANOWANY

TERMIN NABORU: 18 lipca 2024 – 20 sierpnia 2024

KWOTA FINANSOWANIA: 540 000 zł

POZIOM DOFINANSOWANIA: 90%

CEL: Celem przedsięwzięcia jest pomoc firmom w stawianiu czoła wyzwaniom rynkowym przez wsparcie projektów, które mogą przyczynić się do ich dalszegorozwoju i stabilizacji. Wsparcie obejmuje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa(przedsięwzięcia MŚP) z branży HoReCa

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ: O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadzili i nadal prowadzą działalność gospodarczą w ramach sektora hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura, określoną we wskazanej w  regulaminie konkursu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które w latach 2020–2021 odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30%, liczonych rok do roku
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Dofinansowanie w ramach programu wsparcia dla branży HoReCa może zostać przeznaczone na działania inwestycyjne, szkoleniowe i doradcze. Działania inwestycyjne obejmują zakup maszyn, urządzeń, budowę nowych linii produkcyjnych, inwestycje związane z zieloną transformacją oraz wykorzystaniem technologii cyfrowych. Szkolenia mogą dotyczyć nowych rozwiązań technologicznych, analizy potrzeb klientów, zarządzania informacjami i kryzysowego. Usługi doradcze obejmują wsparcie wdrożenia innowacji przez zewnętrznych doradców

NABÓR: AKTUALNY

TERMIN NABORU: 25 czerwca 2024 – 23 lipca 2024

KWOTA FINANSOWANIA: 1 500 000 zł

POZIOM DOFINANSOWANIA: 70%

CEL: Celem jest rozwój przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych w obrębie technologii cyfrowych.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ: MŚP, z siedzibą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Obejmuje działania przedsiębiorstw w zakresie produkcji i usług opartych na zaawansowanych technologiach cyfrowych, w tym automatyzacja i robotyzacja procesów.

NABÓR: AKTUALNY

TERMIN NABORU: 10 czerwca 2024 – 16 sierpień 2024

KWOTA FINANSOWANIA: 1 200 000 zł

POZIOM DOFINANSOWANIA: 70%

CEL: Celem jest podniesienie efektywności energetycznej oraz wdrożenie modelu GOZ w MŚP.
KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ: MŚP, działające na terenie województwa Wielkopolskiego
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
1. W ramach naboru wsparciem zostaną objęte inwestycje polegające na
podniesieniu efektywności energetycznej oraz wdrożeniu modelu GOZ w
MŚP:
TYP I – modyfikacja procesów technologicznych,
TYP II – kompleksowa modernizacja energochłonnych obiektów
działalności przedsiębiorstwa,
TYP III – działania inwestycyjne mające na celu zmniejszenie zasobo-
i materiałochłonności procesów produkcyjnych i logistycznych.
2. Uzupełniającymi elementami projektu w odpowiednich limitach mogą być:
– instalacje wytwarzania OZE,
rozwój niezbędnych kompetencji pracowników i kadry zarządzającej,
usługi doradcze,
tworzenie i rozwój punktów napraw.

NABÓR: AKTUALNY

TERMIN NABORU: 18 czerwca 2024 – 16 lipca 2024

KWOTA FINANSOWANIA: 1 500 000

POZIOM DOFINANSOWANIA: DO 85%

CEL: Celem jest wsparcie przedsiębiorstw w budowie międzynarodowego
wizerunku.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ: MŚP, mające siedzibę na terenie województwa Warmińsko – Mazurskiego

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE
Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa. Projekt może obejmować zmianę modelu biznesowego, rozwój niezbędnej infrastruktury, budowę międzynarodowego wizerunku firmy, udział w targach i misjach, tworzenie produktów o wysokim potencjale eksportowym.

NABÓR: AKTULANY
TERMIN NABORU: 26 kwiecień 2024 – 26 lipiec 2024
KWOTA FINANSOWANIA: 100 000 000 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA: DO 85%

CEL: Celem tego projektu jest rozwój infrastruktury badawczej w sektorze nauki

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ: przedsiębiorstwa, partnerstwa, instytucje nauki i edukacji

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Typ projektu obejmuje przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury badawczej
sektora nauki – w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub doposażenia obiektów infrastruktury publicznych organizacji badawczych

NABÓR: AKTULANY

TERMIN NABORU: 27 czerwca 2024 – 9 września 2024

KWOTA FINANSOWANIA: 15 000 000 euro

POZIOM DOFINANSOWANIA: Do 85%

CEL: Celem działania jest przekierowanie gospodarki podregionów górniczych na ścieżkę zielonego, inteligentnego i cyfrowego wzrostu przyczyniającego się do procesu transformacji województwa śląskiego dzięki wsparciu prac B+R.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ: Przedsiębiorstwa działające na terenie województwa Śląskiego

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach działania wspierane będą prace badawcze na rzecz transformacji, które będą w szczególności nakierowane na:

 • dywersyfikację podmiotów z branży górniczej/okołogórniczej, których projekt prowadzić będzie do przebranżowienia skutkującego nowym rynkiem docelowym dla produktów/usług (będących wynikiem projektu);
 • zielone branże takie jak:
 • biomasa , biopaliwa, biogaz;
 • energia odnawialna – woda, słońce, wiatr, ziemia;
 • odzysk ciepła, rekuperacja;
 • oczyszczanie ścieków i asenizacja;
 • gospodarka odpadami, surowce wtórne;
 • gospodarka obiegu zamkniętego;
 • uzdatnienie i filtracja wody;
 • rekultywacja i usuwanie zanieczyszczeń ziemi;
 • usuwanie zanieczyszczeń powietrza;
 • izolacja akustyczna, redukcja hałasu;
 • energooszczędne instalacje energetyczne, elektryczne, hydrauliczne;
 • budownictwo pasywne i energooszczędne;
 • ekologiczne przetwórstwo;
 • zarządzanie terenami zielonymi, w tym leśnymi;
 • transport nisko- i zero emisyjny – rozwiązania bazujące na naturze (tzw. NBS), rozwiązania zielonej i błękitnej infrastruktury.

NABÓR: AKTUALNY

TERMIN NABORU:  27 czerwca 2024 – 27 sierpnia 2024

KWOTA FINANSOWANIA: 500 000 PLN

POZIOM DOFINANSOWANIA: Do 70%

CEL: Wsparcie MŚP w inwestycjach w nowoczesne maszyny, urządzenia, wartości niematerialne oraz doradztwo/szkolenia, w celu wprowadzenia nowych produktów lub usług i zwiększenia skali działalności.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu południowego województwa opolskiego.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny Wartości niematerialne i prawne Doradztwo i szkolenia

NABÓR: AKTULANY

TERMIN NABORU: 2 lipca 2024 – 12 września 2024

KWOTA FINANSOWANIA: 1 000 000 zł

POZIOM DOFINANSOWANIA: Do 85%

CEL: Celem konkursu „FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP” jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w województwie łódzkim poprzez dofinansowanie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) oraz innowacji produktowych lub procesowych.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ: MŚP z województwa Łódzkiego

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach projektu planowane jest wdrożenie wyników prac B+R. Wdrożenie innowacji objęte będzie wsparciem w postaci dotacji warunkowej. W ramach projektu musi zostać wdrożona innowacja produktowa lub procesowa. W ramach projektu możliwe będzie tworzenie nowych modeli biznesowych poprzez specjalistyczne usługi doradcze, np. badanie rynku, dostosowanie produktu lub usługi do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji (wyłącznie jako element fakultatywny projektu).

Programy międzynarodowe

LIPIEC 2024

NABÓR: AKTUALNY

TERMIN NABORU: 10 czerwca 2024 – 2 sierpnia 2024

KWOTA FINANSOWANIA: 2 500 000 euro

POZIOM DOFINANSOWANIA: DO 70%

CEL: Celem wsparcia jest objęcie prac badawczo-rozwojowych, w tym badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, a także wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych. Wsparcie to będzie dotyczyć przedsięwzięć na poziomach gotowości technologicznej (TRL) od 5 do 8. Ma to na celu promowanie zaawansowanych badań i rozwijanie technologii, które są bliskie komercjalizacji, wspierając tym samym innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ: Przedsiębiorstwa, projekty które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach instrumentu EIC Accelerator programu „Horyzont Europa” nie poźniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku do NCBR oraz wpisują się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS)

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych i
eksperymentalnych prac rozwojowych

NABÓR: AKTUALNY

TERMIN NABORU: 27 maja 2024 – 27 sierpnia 2024
KWOTA FINANSOWANIA: budżet konkursu to 836 000 euro
POZIOM DOFINANSOWANIA: DO 80%

CEL: Celem konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) jest wsparcie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie efektywności energetycznej. Wnioskodawcy mogą realizować badania przemysłowe i prace rozwojowe, aby rozwijać technologie poprawiające efektywność energetyczną.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ: Przedsiębiorstwa, Organizacje badawcze

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Badania przemysłowe, prace rozwojowe w zakresie efektywności energetycznej.
NABÓR: AKTUALNY
TERMIN NABORU: 17 maja 2024 – 18 październik 2024
KWOTA FINANSOWANIA: MŚP 750 000 zł, grupy podmiotów 1 500 000 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA: DO 80%

CEL: Celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ: MŚP, przedsiębiorstwa oraz jednostki prowadzące badania i upowszechniające wiedzę

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel

NABÓR: AKTUALNY

TERMIN NABORU: 2 kwietnia 2024 – 30 września 2024

KWOTA FINANSOWANIA: 1 500 000 zł

POZIOM DOFINANSOWANIA: 80%

CEL: W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także zupełnie niszowych. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym jest uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ: Organizacje badawcze, MŚP, Grupy podmiotów

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. Tematyka projektu musi wpisywać się w Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

NABÓR: AKTUALNY

TERMIN NABORU: 11 maja 2024 – 23 lipca 2024

KWOTA FINANSOWANIA: 300 000 euro

POZIOM DOFINANSOWANIA: DO 80%

CEL: Celem konkursu EIG CONCERT-Japan jest wspieranie i rozwijanie współpracy naukowej, technologicznej i innowacyjnej między krajami europejskimi a Japonią. Projekty muszą obejmować co najmniej jednego partnera z Japonii i dwóch z różnych krajów europejskich. Tematyka 11. konkursu skupia się na transformacjach cyfrowych i robotyce w zrównoważonym rolnictwie.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ: Organizacje badawcze, MŚP, Grup podmiotów

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe mieszczące się w tematyce Cyfrowe transformacje i robotyka w zrównoważonym rolnictwie

WSPÓŁPRACA

Gwarantujemy wysoki profesjonalizm i poufność w zakresie pozyskanych informacji. Mówimy zrozumiale i na bieżąco informujemy Cię o rezultatach naszych prac.