ZESPÓŁ DO SPRAW PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI UNIJNYMI

DLACZEGO WARTO?

Sukces w pozytywnej ocenie wniosku o dotację nie oznacza jeszcze
końca formalności.
Moment otrzymania środków na konto jest oddalony w czasie
i uzależniony od spełnienia wielu wymagań.
Rozliczanie dotacji unijnych to długotrwały i skomplikowany proces. Bez
specjalistycznej wiedzy łatwo o nieprawidłowości w projekcie, które mogą
skutkować nałożeniem na Beneficjenta kar finansowych.
Prawidłowe rozliczanie funduszy unijnych i finansowanych projektów wymaga
doskonałej znajomości wielu prawa, wytycznych i procedur unijnych.
Niedostosowanie się do warunków umowy i wytycznych z niej
wynikających może skutkować utratą części lub całości dofinansowania
wraz odsetkami.

DLACZEGO MY?

Możesz nam zaufać!
Nasz zespół ekspertów z powodzeniem codziennie
tworzy i rozlicza projekty finansowane w ramach funduszy europejskich.
Jesteśmy profesjonalnym zespołem, który od kilkunastu lat świadczy usługi
w zakresie rozliczania otrzymanego finansowania.

Rozliczanie dotacji unijnej to dla nas codzienność!

ZAKRES USŁUG
 • analiza umowy o dofinansowanie i wskazanie obligatoryjnych działań,
 • przygotowanie wniosków o płatność, pełniących funkcję zaliczkową,
  refundacyjną, pośrednią oraz sprawozdawczą
 • przygotowanie załączników do wniosków o płatność, takich jak: opisy
  dokumentów księgowych, wymagane oświadczenia, pomocnicze
  zestawienia wydatków, aktualizacje harmonogramu płatności oraz
  harmonogramu rzeczowo-finansowego
 • kontaktowanie się z instytucjami odpowiedzialnymi za weryfikację
  rozliczanego projektu
 • weryfikowanie pod kątem formalnym, w zakresie kwalifikowalności oraz
  zgodności z zapisami dokumentacji aplikacyjnej oraz wytycznymi IZ/IW/IP, dokumentów księgowych, umów zawartych z dostawcami/wykonawcami towarów i usług, zamówień wysłanych do kontrahentów
 • przygotowanie wniosków o aneks, wniosków o wprowadzenie zmian do
  umowy o dofinansowanie, próśb i pytań kierowanych do instytucji
  odpowiedzialnych za weryfikację rozliczanego projektu
 • weryfikowanie wskaźników produktu oraz rezultatu określonych w
  dokumentacji aplikacyjnej oraz sprawdzanie poziomu ich spełnienia przez Beneficjenta
 • dbanie o promocję oraz informację projektu zgodnie z wytycznymi
  dotyczącymi konieczności promowania projektu – przygotowanie wzorów
  tablic informacyjnych oraz pamiątkowych, plakietek informacyjnych,
  informacji o otrzymaniu dofinansowania na stronę internetową
  Beneficjenta, dokumentów zawierających logotypy UE,
 • sprawdzanie osobiście w firmie bądź w siedzibie Beneficjenta dokumentacji dotyczącej rozliczanego projektu tuż po wypłacie ostatniej transzy płatności– po zakończeniu realizacji projektu,
 • weryfikowanie dokumentacji dotyczącej rozliczanego projektu przed
  spodziewaną kontrolą,